Mit sportoltál ma?– NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A Bilac Hungary Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., Adószám: 26357144-2-13; a továbbiakban, mint Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez a GlutaminSport Mg termék népszerűsítésére.

A részvétel és lebonyolítás feltételeire tekintettel a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat megtalálható a Szervező weboldalán, a játékkal kapcsolatos kérdés esetén az bilac@bilac.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

  1. A részvétel feltételei, a játék időtartama

AJátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, továbbá saját Facebook-profillal rendelkező, a részvételből jelen szabályzat szerint ki nem zárt, cselekvőképes természetes személy, aki Szervező a GlutaminSport Facebook oldalán https://www.facebook.com/Glutamin-Sport-Mg-673900126361483/, jelen szabályzatban foglaltak betartásával fényképet posztol.

A nyereményjáték 2019-09-02-től  2019-09-12. éjfélig tart, kizárólag ezen időszak alatt fényképet posztoló játékosok vesznek részt a játékban.

Minden játékos csak a saját, személyes Facebook-profiljával és egy feltöltött képpel vehet részt a játékban.

Amennyiben valaki nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, a nyereményjátékkal kapcsolatos e-mail cím, Facebook-profilhasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A szabálytalan jelentkezésekből adódó, valamint a posztolással, üzenetküldéssel kapcsolatos esetleges technikai hibákból adódó problémákért a Szervezőt  semminemű felelősség nem terheli.

A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, a játékszabályzat feltételeit nem teljesítő, illetőleg azon játékosok, aki egyéb módon csalással próbálják nyerési esélyüket növelni a játékból kizárásra kerülnek.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL – A FÉNYKÉP POSZTOLÁSÁVAL – A JÁTÉKOS ELFOGADJA A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATBAN ÉS A FACEBOOK IRÁNYELVEIBEN FOGLALTAKAT ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY A SZERVEZŐ A JÁTÉKKAL KAPCSOLATBAN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁJTOTT SZEMÉLYES ADATAIT A NYEREMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN KEZELJE.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint azon szervezetek munkavállalói, amelyekben Szervező többségi befolyással bír, illetve bármely munkavállalónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. A játékban posztolt fényképekkel kapcsolatos követelmények, a fényképek felhasználhatósága

A játékban olyan fényképekkel lehet részt venni, amelyek a sport élményét ragadják meg, azt sugallják, hogy a játékban részt vevő sportolt, sportolni fog vagy valamely tájon mozgást végzett. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az ezen témához nem kapcsolódó fényképek posztjait töröljék, a beküldő játékosokat a sorsolásból kihagyják.

A játékban posztolt képek legalább olyan méretűek legyenek, melyet a facebokon még látható formában meg tud mutatni, a képek formátuma JPG lehet.

A posztolt fényképekkel kapcsolatos szerzői jogokért a játékos tartozik felelősséggel. Mások szerzői vagy személyiségi jogait sértő képek a játékból utólag is kizárhatóak.

Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fényképet posztoló játékosok kizárásra kerülnek a játékból A játékos a fénykép posztolásával kijelenti, hogy az általa elküldött fénykép kizárólag a saját képmását, illetőleg olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és jelen szabályzat szerinti felhasználásához, az általa posztolt fényképet ő készítette, illetőleg korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási és engedélyezési jogaival, valamint a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, kereskedelmi megjelöléseket és nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit, a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

A játékos a fénykép posztolásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben szerzői vagy egyéb jogot, vagy más személy jogos érdekét sértő magatartásával összefüggésben a Szervezőt bíróság vagy valamely hatóság bírság, kártérítés vagy szerzői jogdíj (vagy egyéb vagyoni jellegű jóvátétel) megfizetésére kötelezi, úgy a játékos a Szervezővel szemben helytáll, és köteles a Szervezőnek közvetlenül és korlátlanul megtéríteni a Szervező által a harmadik személynek megfizetett összeget. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A játékos a fénykép posztolásával kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen beleegyezik, hogy a fényképet a Szervező közzétegye a www.glutaminsport.hu weboldalán.

A játékos a fénykép posztolásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az általa kiválasztott fényképeket korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül a Glutamin Sport népszerűsítésével összefüggésben weboldalán, Facebook oldalán és Insta oldalán felhasználja. Szervező a fényképek egyéb módon való felhasználására vagy a felhasználási jogok harmadik személynek való átadására nem jogosult.

III. Nyeremények és a sorsolás

A játékosok között 1 db. Source hidratációs övtáska, több sport kulacs és több GlutaminSport Mg kerül kisorsolásra. A nyertesek kisorsolása egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik zártkörűen, a Szervező vezetőiből, munkavállalóiból álló háromtagú bizottság előtt jegyzőkönyv felvétele mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A sorsolás helyszíne:2045 Törökbálint, Tópark utca 3

A sorsolás időpontja: 2019-09-17

A Szervező minden nyereményhez 1 fő tartaléknyerteset sorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében jogosultak a nyertes játékosok helyébe lépni, amennyiben a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, nem valósak, vagy valamely, a jelen szabályzat szerinti okból a Játékból ki kellett zárni, vagy a nyereményről szóló értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereménye átvétele érdekében.

  1. A nyeremények átvétele

A Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a sorsolás időpontját, illetőleg a sorsolást követően 3 munkanapon belül privát Facebook üzenetben értesíti a nyerteseket. A nyertes a nyereménye átvételének feltételeként köteles az értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül a Szervezőnek küldött Facebook privát üzenetben az értesítést visszaigazolni és megadni a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, bejelentett lakcím és – amennyiben eltér a lakcímtől- postázási cím). Amennyiben a nyertes elmulasztja a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatai megadását a fenti határidőben, úgy a Szervező jogosult az érintett nyertes helyett a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani.

A Szervező a nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes játékos által megadott lakcímre vagy postázási címre továbbítja a visszaigazolást követő 2 héten belül.

Amennyiben a játékos a fentiek szerinti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és  a nyeremény átvétele meghiúsul, ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a játékos a nyereményét a fentiek szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Közreműködőtől nem követelheti.

A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező visel.

  1. Adatkezelés

A Szervező a játékosok részére megadott adatait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a játék időtartama alatt elérhető adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

  1. Egyéb tudnivalók

A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának közzétételével a nyereményjáték feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa, illetőleg a játékot megszüntesse.

A Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen szabályzatban említett játékostól, vagy harmadik személytől származó vagyoni vagy nem vagyoni igényt kizár.

A nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

A játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társasvállalkozásai) szemben a nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.   A játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Budapest, 2019. Szeptember 2.

 

Vásárold meg most!

A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Kisgyermekek elől elzárva tartandó!